Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn: z + 2 z + 1 ​ = z + 3 . Tính ∣ ∣ ​ z + 2 i z − i ​ ∣ ∣ ​

Cho số phức z thỏa mãn:  . Tính  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính E = ∫ x 4 + x − 4 + 2 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG