Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho sốphức z thỏa mãn ∣ 2 z + 1 − 3 i ∣ = 2 ​ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T= ∣ z − 1 ∣ + 3 ∣ z + 1 − 2 i ∣

Cho số phức z thỏa mãn  =. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M(x;y) với x, y ∈ Rlà điểm biểu diễn số phức z=x+yi Ta có: ∣ 2 z + 1 − 3 i ∣ = 2 ​ ⇔ ∣ ∣ ​ ( x + 2 1 ​ ) + ( y − 2 3 ​ ) i ∣ ∣ ​ = 2 2 ​ ​ ⇔ ( x + 2 1 ​ ) 2 + ( y − 2 3 2 ​ ) = 2 1 ​ =5 ⇒ là tập hợp điểm Klà đường tròn tâm (C)tâm ( − 2 1 ​ ; 2 3 ​ ) , bán kính R= 2 2 ​ ​ Mặt khác P= ∣ z + 2 ∣ 2 + ∣ z − i ∣ 2 ⇔ P= ( x + 2 ) 2 + y 2 − [ x 2 + ( y − 1 ) 2 ] =4x+2y+3 Xét T= ∣ z − 1 ∣ + 3 ∣ z + 1 − 2 i ∣ ⇔ T= ∣ ( x − 1 ) + y i ∣ + 3 ∣ ( x + 1 ) + ( y − 2 ) i ∣ ⇔ T= ( x − 1 ) 2 + y 2 ​ + 3 ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 ​ ⇔ T=AM+3BM đạt giá trị lớn nhất B I = ( − 2 1 ​ ; 2 1 ​ ) , A I = ( − 2 3 ​ ; 2 3 ​ ) ⇒ B, I , A thẳng hàng và AI=3BI Khi đó theo định lý Stewart ta có IB. M B 2 = A B ( M I 2 + I B . I A ) với AB= 2 2 ​ , MI= 2 ​ 1 ​ , IB= 2 ​ 1 ​ , IA= 2 ​ 3 ​ ⇒ 2 ​ 1 ​ M A 2 + 2 ​ 3 ​ M B 2 = 2 2 ​ ( 2 1 ​ ; 2 ​ 3 ​ ) ⇔ M A 2 +3 M B 2 =8 Do đó MA+3MB=MA+ 3 ​ ( 3 ​ MB) ≤ ( 1 + 3 ) ( M A 2 + 3 M B 2 ) ​ ⇔ MA+3MB ≤ 4 2 ​ Vậy T min ​ = 4 2 ​

Gọi M(x;y) với x, yR là điểm biểu diễn số phức z=x+yi

Ta có: 

==5

là tập hợp điểm K là đường tròn tâm (C) tâm , bán kính R=

Mặt khác P=P==4x+2y+3

Xét T=T=

T=T=AM+3BM đạt giá trị lớn nhất

==B, I , A thẳng hàng và AI=3BI

Khi đó theo định lý Stewart ta có IB. với AB=, MI=, IB=, IA=+=+3=8

Do đó MA+3MB=MA+(MB)MA+3MB

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

C h o s o ^ ˊ p h ứ c z 1 ​ t h ỏ a m a ~ n ∣ ( 1 + i ) z + 1 − 5 i ∣ = 2 2 ​ v a ˋ s o ^ ˊ p h ứ c z 2 ​ t h ỏ a m a ~ n ∣ z + 1 + 2 i ∣ = ∣ z + i ∣ . T ı ˊ nh g i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a ∣ z...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG