Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện với m là tham số thực. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để tồn tại hai số phức thỏa mãn các điều kiện trên.

Cho số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện open vertical bar z minus m close vertical bar equals 2 space v à space open vertical bar left parenthesis 1 plus i right parenthesis z plus 1 minus i close vertical bar equals square root of 2  với m là tham số thực. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để tồn tại hai số phức thỏa mãn các điều kiện trên.

  1. open parentheses negative 2 square root of 2 semicolon 2 square root of 2 close parentheses

  2. open square brackets negative 2 square root of 2 semicolon 2 square root of 2 close square brackets

  3. open square brackets negative 2 square root of 2 semicolon 2 square root of 2 close square brackets backslash space open curly brackets 0 close curly brackets

  4. open parentheses negative 2 square root of 2 semicolon space 2 square root of 2 close parentheses space backslash open curly brackets 0 close curly brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn . Tính môđun nhỏ nhỏ nhất của z - i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG