Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn ∣ z − 3 + 4 i ∣ + ∣ z − 2 + 3 i ∣ = 2 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho số phức z thỏa mãn  Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ z = a + bi ; a , b ∈ R . X e ˊ t c a ˊ c đ i ể m M ( a ; b ) , A ( 3 ; − 4 ) , B ( 2 ; − 3 ) C o ˊ 2 ​ = M A + MB ≥ A B = 2 ​ . D a ^ ˊ u " = " x ả y r a ⇔ M ∈ [ A B ] . T a c o ˊ p h ươ n g t r ı ˋ nh A B : x + y + 1 = 0 ⇒ a + b + 1 = 0 v a ˋ 2 ≤ a ≤ 3. Do đ o ˊ ∣ w ∣ = a 2 + b 2 ​ = a 2 + ( a + 1 ) 2 ​ = 2 a 2 + 2 a + 1 ​ ∈ [ 13 ​ ; 5 ] , ∀ a ∈ [ 2 ; 3 ] .

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 1 2 ​ x 3 ln x d x ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG