Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn . Khi đạt giá trị lớn nhất, giá trị bằng

Cho số phức z thỏa mãn not stretchy vertical line z minus 1 minus i not stretchy vertical line equals 1.

Khi 3 not stretchy vertical line z not stretchy vertical line plus 2 not stretchy vertical line z minus 4 minus 4 i not stretchy vertical line đạt giá trị lớn nhất, giá trị not stretchy vertical line z not stretchy vertical line bằng

  1. 3

  2. 2

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Khi đó: 3∣ z ∣ + 2∣ z − 4 − 4 i ∣ = 3 a 2 + b 2 ​ + 2 ( a − 4 ) 2 + ( b − 4 ) 2 ​ = 3 2 a + 2 b − 1 ​ + 2 ( 2 a + 2 b − 1 ) − 8 a − 8 b + 32 ​ = 3 2 a + 2 b − 1 ​ + 2 − 6 a − 6 b + 31 ​ = 3 ​ 6 a + 6 b − 3 ​ + 2 − 6 a − 6 b + 31 ​ Dấu “=” xảy ra khi

Đặt z equals a plus b i not stretchy rightwards double arrow vertical line z minus 1 minus i vertical line equals 1

not stretchy left right double arrow left parenthesis a minus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis b minus 1 right parenthesis squared equals 1 not stretchy left right double arrow a squared plus b squared equals 2 a plus 2 b minus 1

Khi đó: 

equals 3 square root of 2 a plus 2 b minus 1 end root plus 2 square root of open parentheses a squared plus b squared close parentheses minus 8 a minus 8 b plus 32 end root

less or equal than square root of open parentheses square root of 3 squared plus 2 squared close parentheses left parenthesis 6 a plus 6 b minus 3 minus 6 a minus 6 b plus 31 right parenthesis end root equals 14

Dấu “=” xảy ra khi open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell a squared plus b squared equals 2 a plus 2 b minus 1 end cell row cell fraction numerator square root of 6 a plus 6 b minus 3 end root over denominator square root of 3 end fraction equals fraction numerator square root of negative 6 a minus 6 b plus 31 end root over denominator 2 end fraction end cell end table close

not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell a plus b equals 5 over 2 end cell row cell a squared plus b squared equals 4 end cell end table not stretchy rightwards double arrow vertical line z vertical line equals square root of a squared plus b squared end root equals 2 close

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) = x 3 − x + 1 có đồ thị ( C ). Gọi A và B là hai điểm nằm trên đồ thị ( C ) và có tọa độ thỏa mãn phương trinh g ( x ) = x 2 − x − 1 = 0 . Phương trình đường thẳng đi q...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG