Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z thỏa mãn . Hỏi khi biểu diễn số phức này trên mặt phẳng phức thì nó cách gốc tọa độ khoảng bằng bao nhiêu ?

Cho số phức z thỏa mãn z equals left parenthesis 2 plus 7 i right parenthesis minus fraction numerator 1 plus i over denominator i end fraction.  Hỏi khi biểu diễn số phức này trên mặt phẳng phức thì nó cách gốc tọa độ khoảng bằng bao nhiêu ?

  1. 9

  2. square root of 65

  3. 8

  4. square root of 63

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ở đây câu hỏi bài toán chính là tìm môđun của số phức z, ta có

Ở đây câu hỏi bài toán chính là tìm môđun của số phức z, ta có z equals left parenthesis 2 plus 7 i right parenthesis minus fraction numerator 1 plus i over denominator i end fraction equals 1 plus 8 i rightwards double arrow open vertical bar z close vertical bar equals square root of 65

1

Câu hỏi tương tự

. Trong mặt phẳng phức tập hợp các điểm biểu diễn số phức z = x + yi thỏa mãn |z - i| = | z - 3i + 2| là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG