Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức Z thỏa mãn :(2 - 3i ) Z + 7 + 10i + Z ( 1 + i ) = 0 . Tìm mô đun của số phức Z

Cho số phức Z thỏa mãn :(2 - 3i ) Z + 7 + 10i + ( 1 + i ) = 0 . Tìm mô đun của số phức Z

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi do phương trình có dạng:

Gọi Z equals a plus b i comma left parenthesis a comma b element of straight R right parenthesis not stretchy rightwards double arrow Z with not stretchy bar on top equals a minus b i do phương trình có dạng:

not stretchy left right double arrow left parenthesis 2 minus 3 straight i right parenthesis left parenthesis straight a plus bi right parenthesis plus left parenthesis straight a minus bi right parenthesis left parenthesis 1 plus straight i right parenthesis equals negative 7 minus 10 straight i not stretchy left right double arrow left parenthesis 3 straight a plus 4 straight b right parenthesis plus left parenthesis straight b minus 2 straight a right parenthesis straight i equals negative 7 minus 10 straight i not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 3 straight a plus 4 straight b equals negative 7 end cell row cell straight b minus 2 straight a equals negative 10 end cell end table space not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell straight a equals 3 end cell row cell straight b equals negative 4 end cell end table text  do dó  end text straight Z equals 3 minus 4 straight i close close table attributes columnalign right columnspacing 0em end attributes row cell rightwards double arrow 24 equals square root of 3 squared plus left parenthesis negative 4 right parenthesis squared end root equals 5 end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2;-1;0) và mặt phẳng (P) : x − 2y − 2z + 5 = 0 . Gọi hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) là điểm H ( a;b; c). Giá trị của biểu thức T = ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG