Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = a - bi. Phần thực và phần ảo của số phức

Cho số phức z = a - bi. Phần thực và phần ảo của số phức stack z minus i with bar on top

  1. Phần thực bằng a, phần ảo bằng b - 1

  2. Phần thực bằng a, phần ảo bằng - b - 1

  3. Phần thực bằng a, phần ảo bằng b + 1

  4. Phần thực bằng a, phần ảo bằng 1 - b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm điều kiện để phương trình với hệ số thực: z 4 + pz 2 + q = 0 Chỉ có nghiệm thực và nghiệm ảo.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG