Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = a - bi. Phần thực và phần ảo của số phức

Cho số phức z = a - bi. Phần thực và phần ảo của số phức stack z minus i with bar on top

  1. Phần thực bằng a, phần ảo bằng b - 1

  2. Phần thực bằng a, phần ảo bằng - b - 1

  3. Phần thực bằng a, phần ảo bằng b + 1

  4. Phần thực bằng a, phần ảo bằng 1 - b

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z sao cho ∣ z ∣ = 10 ​ và phần thực của z bằng 3 lần phần ảo. Tính ∣ z − 1 ∣

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG