Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi


 

Cho s ố ph ứ c z=2+4i+2i(1-3i) . C ó bao nhi ê u kh ẳ ng đị nh ĐÚNG v ể s ố ph ứ c z trong c á c kh ẳ ng đị nh d ướ i đâ y? (a) Ph ẩ n th ự c c ủ a z l à 6. (b) Ph ẩ n ả o c ủ a z l à 6. (c) S ố ph ứ c li ê n h ợ p c ủ a z l à 8 - 6i. (d) M ôđ un c ủ a z l à 100 .

Cho s phc z=2+4i+2i(1-3i). Có bao nhiêu khng định ĐÚNG v s phc z trong các khng định dưới đây?

(a) Phn thc ca z là 6.
(b) Phn o ca z là 6.
(c) S phc liên hp ca z là 8 - 6i.
(d) Môđun ca z là 100 .

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó : z = 2 + 4 i + 2 i − 6 i 2 = 2 + 6 i + 6 = 8 + 6 i . Ph ẩ n th ự c c ủ a z l à : 8 ; ph ẩ n ả o c ủ a z l à 6⇒ (a) sai, (b) đú ng. S ố ph ứ c li ê n h ợ p c ủ a z l à : đú ng. M ôđ un c ủ a z l à : (d) sai. V ậ ytấtc ả 2 kh ẳ ng đị nh đú ng. Ch ọ n (B). Ch ú ý : V ớ i s ố ph ứ c z = a + bi ,( a , b ∈ R ) th ì : Ph ẩ n th ự c b ằ ng a, ph â n ả o b ằ ng b. S ố ph ứ c li ê n h ợ p c ủ a z l à bi. M ôđ un c ủ a z l à ∣ z ∣ = a 2 + b 2 ​ . C ó th ể s ử d ụ ng m á y t í nh CASIO để t í nh c á c bi ể u th ứ c tr ê n.4


Ta có: .
Phn thc ca z là: 8 ; phn o ca z là 6⇒ (a) sai, (b) đúng.
S phc liên hp ca z là: Error converting from MathML to accessible text. đúng.
Môđun ca z là: vertical line z vertical line equals square root of 8 squared plus 6 squared end root equals 10 not stretchy rightwards double arrow (d) sai.
Vytất c 2 khng định đúng.
Chn (B).
Chú ý:

  1. Vi s phc z=a+bi,(a,bR) thì:
  • Phn thc bng a, phân o bng b.
  • S phc liên hp ca z là Error converting from MathML to accessible text. bi.
  • Môđun ca z là .
  1. Có th s dng máy tính CASIO để tính các biu thc trên.4

1

Câu hỏi tương tự

có bao nhi ê u kh ẳ ng đị nh ĐÚ NG trong c á c kh ẳ ng đị nh d ướ i đâ y? (a) (b) (c)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG