Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 1 + 2i. Phần thực và phần ảo của số phức là

Cho số phức z = 1 + 2i. Phần thực và phần ảo của số phức z with bar on top plus 1 là

  1. Phần thực bằng 1 phần ảo bằng -2

  2. Phần thực bằng -1 phần ảo bằng 2

  3. Phần thực bằng 1 phần ảo bằng -1

  4. Phần thực bằng 1 phần ảo bằng -3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình nghiệm phức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG