Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = − 5 + 7 i . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z là điểm nào trong các điểm sau

Cho số phức . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z là điểm nào trong các điểm sau

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phức z = x + y i ( x , y ∈ R ) có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là M 0 ​ ( x ; y ) ⇒ Số phức z = − 5 + 7 i có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là Q ( − 5 ; 7 )

Số phức có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là
Số phức có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol ( H ) : 2 x 2 ​ − 3 y 2 ​ = 1 và điểm M(2;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M, biết đường thẳng đó cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B mà M là tru...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG