Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức thỏa mãn ∣ z − 1 + 2 i ∣ = 2 ,biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức nằm trên đường tròn tâm I có bán kính R. Tìm tọa độ I và bán kính R

Cho số phức thỏa mãn , biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức nằm trên đường tròn tâm I có bán kính R. Tìm tọa độ I và bán kính R
 

  1. I(1;-2), R = 2

  2. I(-1;2), R = 4

  3. I(-2;1), R = 2

  4. I(1;-2), R = 4

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∣ z − 1 + 2 i ∣ = 2 ⇔ ∣ ( a − 1 ) + ( b + 2 ) i ∣ = 2 ⇔ ( a − 1 ) 2 + ( b + 2 ) 2 = 4 Suy ra I(1;-2), R = 2 Chọn A.

Ta có: 

Suy ra I(1;-2), R = 2

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng đồng biến của hàm số y = 1 − x 2 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG