Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức z = 2 − 3 I . Môđun của số phức w = i z + z + 7 bằng bao nhiêu?

Cho số phức . Môđun của số phức  bằng bao nhiêu?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Với z = 2 − 3 I ⇒ w = i z + z + 7 = i ( 2 − 3 i ) + 2 + 3 i + 7 = 12 + 5 i ⇒ ∣ w ∣ = 13

Đáp án C

Với  

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG