Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức . Môđun của số phức bằng

Cho số phức z equals negative 1 fourth plus fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction i. Môđun của số phức open parentheses z with bar on top close parentheses squared bằng 

  1. 13 over 15

  2. 13 over 16

  3. 13 over 17

  4. 12 over 15

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z = ( 1 − 2 i ) 2 . Tính mô-đun của số phức z 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG