Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số phức 2+3i;1+2i;2-i a) Biểu diễn các số trong mặt phẳng số phức. b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức. c) Viết đối số của mỗi số phức và biểu diến chúng trong mặt phẳng phức.

Cho số phức 2+3i;1+2i;2-i

a) Biểu diễn các số trong mặt phẳng số phức.

b) Viết số phức liên hợp của mỗi số đó và biểu diễn chúng trong mặt phẳng phức.

c) Viết đối số của mỗi số phức và biểu diến chúng trong mặt phẳng phức.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) Các điểm A, B, C trong mặt phẳng tọa độ (hình vẽ) là biểu diến các số phức: 1 + 2i; 2 + 3i; 2 – i. b) Số phức liên hợp của số z=2+3i là z− =2-3i z'=1+2i là z'− =1-2i z''=2-i là z− ''=2+i Các điểm M, N P biểu diễn cho các số z− , z− ', z− '' như sau: (hình vẽ) c) Số đối của số phức: z=2+3i là-z=-2-3i z'=1+2i là-z=-1-2i z''=2-i là-z=-2+i Các điểm P, Q, R lần lượt biển diễn cho các số -z, -z’, -z’’.

Lời giải:

a) Các điểm A, B, C trong mặt phẳng tọa độ (hình vẽ) là biểu diến các số phức: 1 + 2i; 2 + 3i; 2 – i.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

b) Số phức liên hợp của số z=2+3i là z− =2-3i

z'=1+2i là z'−=1-2i

z''=2-i là z−''=2+i

Các điểm M, N P biểu diễn cho các số z−z−',z−'' như sau: (hình vẽ)

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

c) Số đối của số phức: z=2+3i là-z=-2-3i

z'=1+2i là-z=-1-2i

z''=2-i là-z=-2+i

Các điểm P, Q, R lần lượt biển diễn cho các số -z, -z’, -z’’.

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

2

Câu hỏi tương tự

Trên hình vẽ (hình 2,14 SGK) đồ thị 3 hàm số y=a x ;y=b x ;y=c x (a, b, c dương khác 1) được vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của logarit, hãy so sánh 3 số a, b, c.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG