Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số nguyên n ( n ≥ 2 ) và hai số thực không âm x , y . Chứng minh rằng: n x n + y n ​ ≥ n + 1 x n + 1 + y n + 1 ​

Cho số nguyên  và hai số thực không âm . Chứng minh rằng: 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau : y = 1 + 2 + sin 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG