Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình 2 − x ​ + 1 − x ​ = m + x − x 2 ​ có hai nghiệm phân biệt. Tổng các số nguyên trong S bằng

Cho S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt. Tổng các số nguyên trong S bằng

  1. 11

  2. 0

  3. 5

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên

Bảng biến thiên

2

Câu hỏi tương tự

Tìm m để đồ thị y = x + 2 f ( x ) := x 2 + m x + 2 m − 3 ​ tiếp xúc với trục hoành

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG