Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số dương a tùy ý, lo g ( 4 a ) − lo g ( 7 a ) bằng

Cho số dương a tùy ý,  bằng

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có; lo g ( 4 a ) − lo g ( 7 a ) = lo g ( 7 a 4 a ​ ) = lo g ( 7 4 ​ ) = lo g 4 − lo g 7 Vậy lo g ( 4 a ) − lo g ( 7 a ) = lo g 4 − lo g 7 .

Ta có; 

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 0 , 5 ​ ( 2 x − 1 ) > − 2 có tập nghiệm là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG