Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho số a và ba số b,c,d khác a và thỏa mãn điều kiện b + d = 2c. Hãy giải phương trình.

Cho số a và ba số b,c,d khác a và thỏa mãn điều kiện b + d = 2c.

Hãy giải phương trình.

begin mathsize 12px style fraction numerator x over denominator left parenthesis a minus b right parenthesis left parenthesis a minus c right parenthesis end fraction minus fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis a minus b right parenthesis left parenthesis a minus d right parenthesis end fraction plus fraction numerator 3 x over denominator left parenthesis a minus c right parenthesis left parenthesis a minus d right parenthesis end fraction equals fraction numerator 4 x over denominator left parenthesis a minus c right parenthesis left parenthesis a minus d right parenthesis end fraction end style

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biết ABC ~ A'B'C' theo tỉ số k = . Nếu chu vi ABC bằng 30cm thì chu vi A'B'C'bằng :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG