Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho S = 1 + x + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 , chọn câu đúng A. xS – S = x 6 – 1 B. xS – S = x 6 C. xS – S = x 6 + 1 D. xS – S = x 7 – 1

Cho S = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5, chọn câu đúng

A. xS – S = x6 – 1

B. xS – S = x6

C. xS – S = x6 + 1

D. xS – S = x7 – 1

  1. xS – S = x6 – 1

  2. xS – S = x6

  3.  xS – S = x6 + 1

  4. xS – S = x7 – 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải xS = x.( 1 + x + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 ) = x + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 ⇒ xS – S = x + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 - 1 - x - x 2 - x 3 - x 4 - x 5 = x 6 – 1 Đáp án cần chọn là: A. xS – S = x 6 – 1

Lời giải

xS = x.( 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5) = x + x2 + x3 + x4 + x5 + x6

⇒ xS – S = x + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 - 1 - x - x2 - x3 - x4 - x5 = x6 – 1

Đáp án cần chọn là: A. xS – S = x6 – 1

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG