Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phép quay Q tâm O với góc quay và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh của d qua phép quay Q.

Cho phép quay Q tâm O với góc quay  và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh của d qua phép quay Q.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d, rồi dựng ảnh , của chúng. Đường thẳng là đường thẳng đi qua và . Cách khác: Nếu d không đi qua O, gọi H là hình chiếu vuông góc với O trên d, dựng là ảnh của H. Đường thẳng vuông góc với tại chính là ảnh của d.

Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d, rồi dựng ảnh ,  của chúng. Đường thẳng  là đường thẳng đi qua  và .

Cách khác: Nếu d không đi qua O, gọi H là hình chiếu vuông góc với O trên d, dựng là ảnh của H. Đường thẳng vuông góc với tại chính là ảnh của d.

16

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG