Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình x 3 + 9x 2 - 6x + 20 = 3(x + 3) .Nghiệm của phương trình là....

Cho phương trình x3 + 9x2 - 6x + 20 = 3(x + 3) square root of 3 x plus 1 end root.Nghiệm của phương trình là ....

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm âm của phương trình 2 x+1 + 2 -x = 2 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG