Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình x 2 -(1+ 3i)x + i - 1= 0. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình. Khi đó chu vi của tam giác OAB là:

Cho phương trình x2 -(1 + 3i)x + 3 over 2i - 1 = 0. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình. Khi đó chu vi của tam giác OAB là:
 

  1. 2 plus 2 square root of 2

  2. 1 plus square root of 2

  3. fraction numerator 4 plus square root of 2 plus square root of 62 over denominator 2 end fraction

  4. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 9 + ( m − 2 ) x 7 − ( m 2 − 4 ) x 6 + 7 đạt cực tiểu tại x = 0 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG