Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình với m là tham số. a. Giải phương trình khi m =1 b. Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình negative 3 x squared plus 2 x plus m equals 0 với m là tham số.

a. Giải phương trình khi m =1

b. Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG