Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình với là tham số thực. Số nguyên dương bé nhất để phương trình có nghiệm là?

Cho phương trình  với  là tham số thực. Số nguyên dương  bé nhất để phương trình có nghiệm là?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định . Đặt , . Phương trình trở thành (*). (vì ). Đặt với . . Cho . Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình ban đầu có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ kh i đường thẳng cắt đồ thị hàm số với . Vì nguyên và nên . Vậy .

Tập xác định .

Đặt , .

Phương trình trở thành  (*).

 (vì ).

Đặt  với .

.

Cho

.

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy phương trình ban đầu có nghiệm  khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm  khi và chỉ khi đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  với .

 nguyên và  nên .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số sao cho bất phương trình nghiệm đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG