Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 3 ​ cos x + m − 1 = 0 . Với giá trị nào của m thì phương trình tồn tại nghiệm?

Cho phương trình . Với giá trị nào của m thì phương trình tồn tại nghiệm?

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 ​ cos x + m − 1 = 0 ⇔ 3 ​ cos x = 1 − m ⇔ cos x = 3 ​ 1 − m ​ Để phương trình có nghiệm thì: − 1 ≤ 3 ​ 1 − m ​ ≤ 1 ⇔ − 3 ​ ≤ 1 − m ≤ 3 ​ ⇔ 3 ​ ≥ m − 1 ≥ − 3 ​ ⇔ 3 ​ + 1 ≥ m ≥ − 3 ​ + 1 ⇔ 1 − 3 ​ ≤ m ≤ 1 + 3 ​

Để phương trình có nghiệm thì:

56

Câu hỏi tương tự

B= a rcs in ( s in 3 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG