Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình sau: . Phát biểu đúng là:

Cho phương trình sau: log subscript open parentheses 3 x plus 7 close parentheses end subscript open parentheses 9 plus 12 x plus 4 x squared close parentheses plus log subscript open parentheses 2 x plus 3 close parentheses end subscript open parentheses 6 x squared plus 23 x plus 21 close parentheses equals 4 . Phát biểu đúng là:

  1. Tập xác định của phương trình là x greater than fraction numerator negative 3 over denominator 2 end fraction

  2. Phương trình có 1 nghiệm x equals 1 fourth

  3. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu

  4. Phương trình có duy nhất 1 nghiệm

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Từ chín chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và mỗi số đều chứa chữ số 5. Trong các số đó có bao nhiêu số không chia hết cho 5.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG