Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: cos x = 2 − 2 a ​ a − 15 ​ . Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số a là :

Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số a là :

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3 34 ​ ≤ a ≤ 26

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { x 2 + y 2 = 41 x − y = − 1 ​ và các cặp (x,y): I. ( 4,5) II. (-5,-4) III.(-4,5) IV. (4, - 5) Chọn kết luận đúng về nghiệm của hệ phương trình:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG