Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 2 x 2 − ( a + 1 ) x + ( a − 1 ) = 0 . Để phương trình có hai nghiệm x 1 ​ < x 2 ​ v a ˋ x 2 ​ − x 1 ​ = x 2 ​ x 1 ​ thì giá trị thích hợp của tham số a là:

Cho phương trình . Để phương trình có hai nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số a là: 

  1. a = 2

  2. a = - 2

  3. a = 4

  4. a = - 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.a = 2

ĐÁP ÁN A. a = 2

1

Câu hỏi tương tự

Xác định a, bđể các hàm số f(x) = { sin x khi ∣ x ∣ ≤ 2 π ​ a x + b khi ∣ x ∣ > 2 π ​ ​ liên tục trên R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG