Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình . Nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng nào sau đây?

Cho phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 squared open parentheses 4 x close parentheses minus log subscript square root of 2 end subscript open parentheses 2 x close parentheses equals 5 end style. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng ( 0 ; 1 )

begin mathsize 16px style log subscript 2 squared open parentheses 4 x close parentheses minus log subscript square root of 2 end subscript open parentheses 2 x close parentheses equals 5 end style

Vậy nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cơ số x bằng bao nhiêu để ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG