Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình . Nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng

Cho phương trình log squared subscript 2 left parenthesis 4 x right parenthesis minus log subscript square root of 2 end subscript left parenthesis 2 x right parenthesis equals 5. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình thuộc khoảng

  1. left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis

  2. open parentheses 3 semicolon 5 close parentheses

  3. left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis

  4. left parenthesis 5 semicolon 9 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x > 0. Ta có: Vậynghiệm bé nhất của phương trình là

Điều kiện: x > 0.
Ta có:

log squared subscript 2 left parenthesis 4 x right parenthesis minus log subscript square root of 2 end subscript left parenthesis 2 x right parenthesis equals 5 left right double arrow left parenthesis log subscript 2 4 plus log subscript 2 x right parenthesis squared minus 2 left parenthesis log subscript 2 end subscript 2 plus log subscript 2 x right parenthesis minus 5 equals 0 left right double arrow 4 plus 4 log subscript 2 x plus log subscript 2 squared x minus 2 minus 2 log subscript 2 x minus 5 equals 0 left right double arrow log subscript 2 squared x plus 2 log subscript 2 x minus 3 equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell log subscript 2 x equals 1 end cell row cell log subscript 2 x equals negative 3 end cell end table left right double arrow left square bracket table row cell x equals 2 end cell row cell x equals 1 over 2 cubed equals 1 over 8 end cell end table

Vậy nghiệm bé nhất của phương trình là x equals 1 over 8 element of left parenthesis 0 semicolon 1 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 5 x . 8 x x − 1 ​ = 500 (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG