Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình . Một học sinh giải như sau: Bước 1: Điều kiện Bước 2: Phương trìnhtương đương: Bước 3: Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 7 Dựa vào bài giải trên chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Cho phương trình log subscript 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared equals 6. Một học sinh giải như sau:

Bước 1: Điều kiện left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared greater than 0 left right double arrow x not equal to negative 1

Bước 2: Phương trình tương đương: 2 log subscript 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis space equals space 6 left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis equals 3 left right double arrow x plus 1 equals 8 left right double arrow x equals 7

Bước 3: Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 7

Dựa vào bài giải trên chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

  1. Bài giải trên hoàn toàn chính xác.

  2. Bài giải trên sai từ Bước 1

  3. Bài giải trên sai từ Bước 2

  4. Bài giải trên sai từ Bước 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì không thể khẳng định được x + 1 > 0nên bước đó phải sửa lại thành:

Vì không thể khẳng định được x + 1 > 0 nên bước đó phải sửa lại thành:

1

Câu hỏi tương tự

Cho x,y là các số thực thỏa mãn lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) . Giá trị tỉ số y x ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG