Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình (m là tham số) Khẳng định nàosau đây là sai?

Cho phương trình 2 x squared minus 2 left parenthesis m plus 2 right parenthesis x plus m equals 0 (m là tham số)

Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. Biệt thức increment apostrophe greater or equal than 0 với mọi m thuộc R

  2. Tổng hai nghiệm: x subscript 1 plus x subscript 2 equals m plus 2

  3. Tích hai nghiệm:  x subscript 1. x subscript 2 equals m over 2

  4. Nếu m equals 0 thì phương trình có hai nghiệm là:  x subscript 1 equals 0 comma space x subscript 2 equals 2

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

4

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG