Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x 2 + ( a + 1 ) x + a = 0 . Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình. hãy chỉ ra mệnh đề sai:

Cho phương trình: . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. hãy chỉ ra mệnh đề sai: 

  1. Nếu a > 1 thì x1 < x2<2

  2. Nếu - 2 < a< 1 thì 2< x1 < x2

  3. Nếu - 5 < a< - 2 thì x1 <2< x2

  4. Nếu a < - 5 thì x1 < 2 <  x2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.Nếu - 2 &lt; a&lt; 1 thì 2&lt; x 1 &lt; x 2

ĐÁP ÁN B. Nếu - 2 < a< 1 thì 2< x1 < x2

1

Câu hỏi tương tự

Cho một dãy số n số hạng a 1 ​ = a 1 ​ , a 2 ​ = a 1 ​ + d 1 ​ , a 3 ​ = a 2 ​ + d 2 ​ , … , a n ​ = a n − 1 ​ + d n − 1 ​ , ở đầy dãy số d 1 ​ , d 2 ​ , … , d n − 1 ​ là một cấp số nhân với côn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG