Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình có nghiệm dạng , với n là số tự nhiên. Tổng tất cả các chữ số của n bằng

Cho phương trình begin mathsize 18px style log subscript 9 x plus square root of log subscript 9 x plus 4 end root equals 26 end style có nghiệm dạng begin mathsize 18px style x equals 3 to the power of n end style, với n là số tự nhiên. Tổng tất cả các chữ số của n bằng

  1. 9

  2. 5

  3. 6

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình (1) trở thành: Vậy tổng tất cả các chữ số của n là 4+2=6 .

Phương trình (1) trở thành:

Vậy tổng tất cả các chữ số của n là 4+2=6 .

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG