Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: sin 3 x − 3 sin 2 x + 2 − m = 0 . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm:

Cho phương trình:  . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm:

  1. 3

  2. 1

  3. 5

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt sin x = t ( − 1 < t < 1 ) Khi đó ta có phương trình: t 3 − 3 t 2 + 2 − m = 0 ⇔ t 3 − 3 t 2 + 2 = m ( ∗ ) Để phương trình bài cho có nghiệm thì phương trình (*) phải có nghiệm t ∈ [ − 1 ; 1 ] Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( t ) = t 3 − 3 t 2 + 2 và đường thẳng y = m Phương trình (*) có nghiệm t ∈ [ − 1 ; 1 ] ⇔ đường thẳng y = m có điểm chung với đồ thị hàm số y = f ( t ) = t 3 − 3 t 2 + 2 Xét hàm số: y = f ( t ) = t 3 − 3 t 2 + 2 ta có: Ta có BBT Theo BBT ta có, đường thẳng y = m và đồ thị hàm số y = f ( t ) = t 3 − 3 t 2 + 2 có điểm chung ⇔ − 2 ≤ m ≤ 2 Lại có: m ∈ Z ⇒ m ∈ { − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 ; 2 }

Đặt 
Khi đó ta có phương trình:               
Để phương trình bài cho có nghiệm thì phương trình (*) phải có nghiệm 
Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng 
Phương trình (*) có nghiệm   đường thẳng  có điểm chung với đồ thị hàm số 
Xét hàm số:  ta có:

Ta có BBT

Theo BBT ta có, đường thẳng  và đồ thị hàm số  có điểm chung 
 Lại có: 

1

Câu hỏi tương tự

Với các giá trị nào tham số m thì hàm số y= x + m ( m + 1 ) x + 2 m + 2 ​ nghịch biến trên (-1;+ ∞ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG