Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình lo g 2 2 ​ X − ( 3 m − 2 ) lo g 2 ​ x + ( 2 m 2 − 3 m + 1 ) = 0 . Biết phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 ​ ​ thỏa x 1 ​ + x 2 ​ = 6 . Tính ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ .

Cho phương trình . Biết phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa . Tính .

 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 9

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ x ​ ( 3 x ​ − 4 x ​ + 1 ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG