Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình . Biết phương trình có hai nghiệm, tính tích P của hai nghiệm đó.

Cho phương trình log squared subscript 3 open parentheses 3 x close parentheses minus log squared subscript 3 x squared minus 1 equals 0. Biết phương trình có hai nghiệm, tính tích P của hai nghiệm đó.

  1. P equals 9

  2. P equals 2 over 3

  3. P equals cube root of 9

  4. P equals 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(Điều kiện : x>0)

log squared subscript 3 open parentheses 3 x close parentheses minus log squared subscript 3 x squared minus 1 equals 0 (Điều kiện : x>0)

left right double arrow open parentheses 1 plus log subscript 3 x close parentheses squared minus 4 log squared subscript 3 x minus 1 equals 0 left right double arrow negative 3 log squared subscript 3 x plus 2 log subscript 3 x equals 0


 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức sau: lo g 6 ​ 36 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG