Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: a) Giải phương trình khi m =0 . b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn

Cho phương trình: x squared minus 2 open parentheses m plus 2 close parentheses x plus m squared plus m plus 3 equals 0
a) Giải phương trình khi m =0.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x subscript 1 over x subscript 2 plus x subscript 2 over x subscript 1 equals 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa a ≤ b ≤ c ≤ d và a + d = b + c. Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 là tổng của ba số chính phương. bc ≥ ad.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG