Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình 4 cos 2x - cos x+2 = 0. B ằng cách đặt ẩn phụ t = cos x ta đưa được phương trình ẩn t có dạng:

Cho phương trình 4 cos 2x - cos x+2 = 0. B ằng cách đặt ẩn phụ t = cos x ta đưa được phương trình ẩn t có dạng:

  1. 8-1-2 = 0.

  2. -4 -1 + 6 = 0.

  3. -8 -1 + 6 = 0.  

  4.  4 -1 - 2 = 0.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 cos 2 x - cos x + 2 = 0 ⇔ 4(2 cos 2 x -1) - cos x + 2 = 0 ⇔ 8 cos 2 x - cosx- 2 = 0 Đặt t = cos x (-1 < t < 1) ta thu được phương trình 8 t 2 -1 - 2 = 0.

4 cos 2 x - cos x + 2 = 0

4(2 -1) - cos x + 2 = 0

8 - cosx- 2 = 0

Đặt t = cos x (-1 < t < 1) ta thu được phương trình 8-1 - 2 = 0.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi x 0 ​ là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 1 − sin 2 x 2 cos 2 x ​ =0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG