Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình: x 5 − 2 1 ​ x 4 − 5 x 2 + x 2 + 4 x − 1 = 0 (1).Với là nghiệm của phương trình (1). Tính tổng S = i = 1 ∑ 5 ​ 2 x i 5 ​ − x i 4 ​ − 2 x i ​ + 1 ​ .

Cho phương trình: (1).  Với x subscript i left parenthesis I equals stack 1 comma 5 with bar on top right parenthesis là nghiệm của phương trình (1). Tính tổng .

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tổng S = i = 1 ∑ 5 ​ 2 x 1 5 ​ − x 1 4 ​ − 2 x i ​ + 1 ​ , x i ​ là nghiệm của (1) Ta có x i ​ là nghiệm của phương trình (1) nên: x i 5 ​ − 2 1 ​ x i 4 ​ − 5 x i 3 ​ + x i 2 ​ + 4 x i ​ − 1 = 0 ⇔ 2 x i 5 ​ − x i 4 ​ − 2 = 2 ( 5 x i 3 ​ − x i 2 ​ − 4 x i ​ ) ​ Do đó S = i = 1 ∑ 5 ​ 2 ( 5 x i 3 ​ − x i 2 ​ − 4 x i ​ ) x i ​ + 1 ​ Xét biểu thức g ( x ) = 5 x 3 − x 2 − 4 x x + 1 ​ = x ( x − 1 ) ( 5 x + 4 ) x + 1 ​ Đồng nhất hai vế ta được: A = − 4 1 ​ ; B = 9 2 ​ ; C = 36 5 ​ Nên x ( x − 1 ) ( 5 x + 4 ) x + 1 ​ = − 4 x 1 ​ + 9 ( x − 1 ) 2 ​ + 36 ( 5 x + 4 ) 5 ​ . Do đó S = − 8 1 ​ i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ 1 ​ + 9 1 ​ i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ − 1 1 ​ + 72 1 ​ i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ + 5 4 ​ 1 ​ Mặt khác hàm f(x) được viết lại là: f ( x ) = ( x − x 1 ​ ) ( x − x 2 ​ ) ( x − x 3 ​ ) ( x − x 4 ​ ) ( x − x 5 ​ ) Đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − x 2 ​ ) ( x − x 3 ​ ) ( x − x 4 ​ ) ( x − x 5 ​ ) + + ( x − x 1 ​ ) ( x − x 3 ​ ) ( x − x 4 ​ ) ( x − x 5 ​ ) + ... + ( x − x 1 ​ ) ( x − x 2 ​ ) ( x − x 3 ​ ) ( x − x 4 ​ ) Với ta được f ( x ) f ′ ( x ) ​ = i = 1 ∑ 5 ​ ( x − x 1 ​ 1 ​ ) và f ′ ( x ) − 5 x 4 − 2 x 3 − 15 x 2 + 2 x + 4 f ( 1 ) f ′ ( 1 ) ​ = i = 1 ∑ 5 ​ 1 − x i ​ 1 ​ ⇒ i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ − 1 1 ​ = − f ( 1 ) f ′ ( 1 ) ​ = − 12 v f ( 0 ) f ′ ( 0 ) ​ = i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ 1 ​ = − f ( 0 ) f ′ ( 0 ) ​ = 4 f ( − 5 4 ​ ) f ′ ( − 5 4 ​ ) ​ = i = 1 ∑ 5 ​ x i ​ + 5 4 ​ 1 ​ = − f ( − 5 4 ​ ) f ′ ( − 5 4 ​ ) ​ = 4789 12900 ​ Vậy S = − 4789 8959 ​ .

Tổng  là nghiệm của (1)

Ta có  là nghiệm của phương trình (1) nên:

Do đó  

Xét biểu thức

Đồng nhất hai vế ta được:

Nên .

Do đó

Mặt khác hàm f(x) được viết lại là:

Đạo hàm 

Với x not equal to x subscript i open parentheses i equals stack 1 comma 5 with bar on top close right parenthesis ta được

và 

 

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = { x x 2 + 1 ​ − 1 ​ khi x  = 0 0 khi x = 0 ​ . Giá trị f'(0) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG