Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phương trình (1). Khi đó phương trình (1) tương đương với phươngtrình nào dưới đây ?

Cho phương trình

 log to the power of space 2 end exponent subscript square root of 2 end subscript space left parenthesis 2 x right parenthesis space minus space 2 space log subscript 2 left parenthesis 4 x squared right parenthesis space space minus space 8 space equals space 0 (1).

Khi đó phương trình (1) tương đương với phương trình nào dưới đây ? 

  1. 3 to the power of x space plus space 5 to the power of x space equals space 6 x space plus space 2

  2. 4 to the power of 2 x squared space minus space x end exponent space plus space 2 to the power of 2 x squared space minus space x space plus space 1 space end exponent space minus space 3 space equals 0

  3. x squared space minus space 3 x space plus space 2 space equals space 0

  4. 4 x squared space minus space 9 x space plus space 2 space equals space 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Thay hai nghiệm này vào 4 phương án ta được phương án D phù hợp.

Ta có : 

Thay hai nghiệm này vào 4 phương án ta được phương án D phù hợp.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG