Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho phần vật thể(H) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình x=0 và x=2. Cắt phần vật thể (H) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ( 0 ≤ x ≤ 2 ) , ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng x = 2 − x ​ . Tính thể tích V của phần vật thể (H).

Cho phần vật thể (H) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình x=0 và x=2. Cắt phần vật thể (H) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x , ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng  Tính thể tích V của phần vật thể (H).

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích thiết diện: S △ ​ = 4 x 2 ( 2 − x ) 3 ​ ​ . V 3 ​ = ∫ 0 2 ​ 4 x 2 ( 2 − x ) 3 ​ ​ d x = 4 3 ​ ​ ∫ 0 2 ​ x 2 ( 2 − x ) d x = 4 3 ​ ​ ∫ 0 2 ​ x 2 ( 2 − x ) d x = 4 3 ​ ​ ( 3 2 ​ x 3 − 4 1 ​ x 4 ) ∣ ∣ ​ 0 2 ​ = 3 3 ​ ​ .

Diện tích thiết diện: 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol và đường thẳng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG