Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p,q>1 thỏa mãn p 1 ​ + q 1 ​ = 1 Chứng minh ab ≤ p a p ​ + q b q ​ ∀ a , b > 0

Cho p,q>1 thỏa mãn 

Chứng minh 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x p − 1 liên tục và đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) và có tập giá trị là ( 0 ; + ∞ ) nên nó có hàm số ngược là x = y p − 1 1 ​ = y q − 1 trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Đường thẳng x=a và y=b cắt đồ thị hàm số y = x p − 1 tại các điểm M,N (xem hình vẽ) Gọi S 1 là diện tích tam giác cong tạo bởi các đường { y = 0 ; x = a ; y = x p − 1 } S 2 làdiện tích tam giác cong tạo bởi các đường { y = 0 ; y = b ; y = x q − 1 } và S làdiện tích hình chữ nhậttạo bởi các đường { x = 0 ; x = a ; y = 0 ; y = b } Ta có S 1 ​ = ∫ 0 a ​ x p − 1 d x = p a p ​ ; S 2 ​ = ∫ ​ y q − 1 d y = q b q ​ ; S = ab Nhìn vào đồ thị thì ta có thể thấy rằng S 1 ​ + S 2 ​ ≥ S ⇔ p a p ​ + q b q ​ ≥ ab

Xét hàm số  liên tục và đồng biến trên  và có tập giá trị là  nên nó có hàm số ngược là  trên khoảng . Đường thẳng x=a và y=b cắt đồ thị hàm số  tại các điểm M,N (xem hình vẽ)

Gọi S1 là diện tích tam giác cong tạo bởi các đường 

S2 là diện tích tam giác cong tạo bởi các đường 

và S là diện tích hình chữ nhật tạo bởi các đường 

Ta có 

Nhìn vào đồ thị thì ta có thể thấy rằng 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng k = 1 ∑ n ​ k ( k + 1 ) 2 k 1 ​ < 1 − ln 2 , ∀ n ∈ N ∗

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG