Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên tố thỏa mãn q=2p+1 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương k sao cho q ∣ k v a ˋ S ( k ) ≤ 3

Cho p là số nguyên tố thỏa mãn q=2p+1 cũng là số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương k sao cho  

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho số nguyên dương k và đặt n = ( 2 k ) ! . Chứng minh rằng σ ( n ) có ít nhất một ước nguyên tố lớn hơn 2 k , trong đó σ ( x ) là tổng các ước nguyên dương của x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG