Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên tố, p - 1 ≤ n ∈ N . Chứng minh rằng hai khẳng định sau là tương đương. a. C n p ​ ∫ p ∀ k = 0 , n ​ b. n = p 8 . m − 1 v ớ i 1 ≤ s ∈ Z , 1 ≤ m < p

 Cho p là số nguyên tố, p - 1 . Chứng minh rằng hai khẳng định sau là tương đương.

a. 

b. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG