Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng: C n p ​ − [ p n ​ ] ⋮ p ∀ p ≤ n ∈ N

Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG