Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên tố có dạng 4k +3. Chứng minh rằng nếu a, b ∈ Z thỏa mãn a 2 +b 2 ⋮ p thì a ⋮ p và b ⋮ p Từ đó hãy suy ra rằng nếu a ∈ Z thì a 2 + 1 không có nguyên tố dạng 4k + 3

   Cho p là số nguyên tố có dạng 4k +3. Chứng minh rằng nếu a, b Z thỏa mãn a2 +b2p thì a p và b p

Từ đó hãy suy ra rằng nếu a Z thì a2 + 1 không có nguyên tố dạng 4k + 3

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

283

Câu hỏi tương tự

Địa y là một dạng kết hợp giữa nấm và một loại sinh vật có thể quang hợp (có thể là tảo lục hay khuẩn lam) trong một mối quan hệ cộng sinh. Địa y tồn tại ở một số môi trường khắc nghiệt nhất thế giới ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG