Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên tố > 2. Chứng minh rằng : 2 1 ​ C 2 p n ​ − 1 ⋮ p 2

Cho p là số nguyên tố > 2. Chứng minh rằng :

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM. Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG