Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho p là số nguyên lớn hơn 8. Chứng minh rằng: ( 3 p − 2 p − 1 ) ⋮ 42 p

Cho p là số nguyên lớn hơn 8. Chứng minh rằng:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trường B cần huy động quyển sách từ học sinh khối 8 và khối 9 để ủng hộ cho trẻ em ở trại mồ côi. Mỗi học sinh khối 8 ủng hộ quyển sách, mỗi học sinh khối 9 ủng hộ quyển sách. Gọi số học sinh khối 8 l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG